ÁSZF 2. rséz

 

 

.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
„Fondacija Corviniana” (Corviniana Alapítvány)
21000 Novi Sad, Petra Drapsina 48 – Serbia
Adószám:111007906


I. A Konferenciaszervező személye:
A „Fondacija Corviniana” (Corviniana Alapítvány) részvételi díjas konferenciáinak (a továbbiakban:
konferencia) szervezésében az alábbi személyek vesznek (a továbbiakban: Szervezők) részt:


A Konferencia szervező és jogtulajdonos személye:
„Fondacija Corviniana” (Corviniana Alapítvány)
Cím: 21000 Novi Sad, Petra Drapsina 48 – Serbia
E-mail : info@corviniana.hu

 

A szerződött ügynökségek személye:


GDS Technology Innovation System Korlátolt Felelősségű Társaság
6000 Kecskemét, Őz utca 29. 3. em. 14.
Adószám: 14848694-2-03


Caprese Korlátolt Felelősségű Társaság
1137 Budapest, Újpesti rakpart 7. 1. em. 6.
Adószám: 23984419-1-41


II. A konferencia résztvevői
A konferencián a következő személyek vehetnek részt:
a) A konferencia szervezői és azok közreműködői.
b) A konferencia felkért előadói.
c) A konferencián kiállítók (egyedi megállapodás alapján).
d) A konferencia látogatói meghívás vagy jelentkezés alapján.
A konferenciára jelentkezés esetén a részvétel feltétele jelen Általános Szerződési Feltételek
elfogadása, annak rendelkezései szerint beküldött jelentkezés, valamint a részvételi díj megfizetése.
A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. A Jelentkező által megadott adatokat a Szervezők
az Adatvédelmi tájékoztató szerint kezelik.


III. A konferencia helyszíne, időpontja
A konferencia részleteit minden esetben az aktuális konferencia meghívója tartalmazza.


IV. Jelentkezés a konferenciára
Konferenciára történő jelentkezés a konferencia meghívóján szereplő elektronikus levelezési címre
küldött e-mailben, a weboldalon, illetőleg postai úton lehetséges. Jelentkezést csak írásban áll
módjában a Szervezőknek elfogadni. A jelentkezéssel a jelentkező automatikusan elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket és kötelezettséget vállal arra, hogy az abban foglaltaknak megfelelően jár el.
Jelentkezéskor az alábbi adatok megadása szükséges:
• a konferencián részt venni kívánó személy neve és lakcíme;
• amennyiben a lakcímtől eltér, a résztvevő számlázási adatai; továbbá
• a részt venni kívánó személy elektronikus elérhetősége (e-mail címe).
A weboldalon található jelentkezési lap kitöltése és elküldése megrendelésnek minősül, melyről a jelentkezést követően a Szervezők e-mailben visszaigazolást küldenek. A visszaigazoló e-mailhez csatolásra kerül a részvételi díjat tartalmazó díjbekérő is.
A konferencián való részvétel feltétele, hogy a részvételi díj legkésőbb a konferencia napját megelőző nap végéig megfizetésre kerüljön a Szervezők részére.
A részvevő személye legkésőbb a konferenciát megelőző második munkanapig írásban a fent jelölt email
címére küldött e-mailben módosítható.


V. A konferencia részvételi díja
A konferencia alap részvételi díja: az adott konferencia mindenkori listaára + ÁFA/fő, általános
forgalmi adóval növelt értéke. A kiegyenlített részvételi díjról a Szervezők számlát állítanak ki a teljesítés napján (konferencia napja), mely közvetített szolgáltatást is tartalmazhat. A részvételi díj
több díjból áll össze, melyek 27%-os, 18%-os és 5%-os ÁFA kulccsal rendelkező tételeket is
tartalmazhatnak.
A részvételi díj magában foglalja a konferencia teljes időtartamán való részvételt és – amennyiben a konferencián fogyasztási lehetőség is van – a vendéglátást. A Szervezők a konferencián való részvételért egyéb költséget nem jogosultak a Résztvevőre hárítani.
Kedvezmények:
• Diákkedvezmény:
A Szervezők a nappalis általános-, közép- vagy felsőoktatási intézmények nappalis és levelezős diákjai
számára – a diákigazolvány regisztrációkor való felmutatása esetén – fejenként 20
százalékos kedvezményt biztosítanak.
• Csoportos részvétel:
A Szervezők 5 vagy annál több fő egyidejű jelentkezése esetén fejenként 15 százalékos kedvezményt
biztosítanak.
A kedvezmények nem összevonhatók. Több kedvezmény megjelölése esetén a Szervezők a jelentkezők
számára legkedvezőbb kedvezményt alkalmazzák.


VI. Házirend
A konferencián látogatóként (Résztvevőként) az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott
határidőre befizette a Szervezők által kiállított díjbekérő alapján. A részvételi helyeket a Szervezők
befizetés sorrendjében adják ki. Az ülőhelyek elfoglalása a konferencia napján érkezési sorrendben
történik. A jelentkezők kötelesek a konferencia helyszínén regisztrálni.
Az ülőhelyek elfoglalása szabadon történik, kivéve a megjelölt VIP helyeket. A VIP helyek azok vehetik
igénybe, akiket a Szervezők a konferencia helyszínén a regisztráció során erről tájékoztatnak.
A Résztvevő az előadások alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az előadások menetét
megzavarná (telefon használata, hangos beszélgetés, stb.).
Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.
Az előadásokról a Szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni.
A konferencián a Szervezők fotókat készítenek. A jelentkezéssel és részvétellel a Résztvevő
automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy a konferenciáról készült képanyagon szerepeljen, illetőleg a
Szervezők ezen képanyagokat publikálhassák, egyéb PR célra felhasználhassák.
A Résztvevő a jelentkezéssel és a részvételi díj kifizetésével jogosulttá válik a konferencián való
részvételre, ugyanakkor nem válik jogosulttá a helyszínen reklámtevékenység végzésére, különösen
szórólap szórására, reklámanyagok kihelyezésére. Ez a tiltás nem vonatkozik a személyesen átadott
névjegyekre. Bármilyen üzletszerzési tevékenység végzése a konferencián kizárólag a Szervezőkkel való
előzetes megállapodás esetén lehetséges.
Amennyiben a konferencián annak alkalmazására kerül sor, a Résztvevőnek a regisztrációkor
megkapott azonosítóját (kitűző, karszalag vagy nyakba akasztható azonosító) a konferencia teljes
időtartama alatt viselnie kell, mely igazolja a konferencia területére való belépési jogosultságát.
A konferencia részvételi díja adott esetben tartalmazhat fogyasztási lehetőséget is, mely minden
esetben feltüntetésre kerül a konferencia meghívóján. Ezen esetek kivételével a konferencia területére
nem hozható a Résztvevők által étel és ital.
A Szervezők fenntartják a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának
megváltoztatására.
Szervezők kizárólag a közvetlenül általuk nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállalnak felelősséget.
Vis maior esetén a Szervezők mentesülnek a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel
kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól. Szervezők jogosultak továbbá a konferencia
megtartásának bármilyen felmerülő akadálya esetén a konferencia időpontját megváltoztatni.
Résztvevő minden, az általa a rendezvény helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a
rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével és az ott megjelenéssel
magára nézve kötelezőnek ismeri el.


VII. Szerzői jog
A konferencián elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a Szervezők szellemi
tulajdonát képezik. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás,
értékesítés, terjesztés stb.) a kizárólag Szervezők engedélyével történhet. Jogtalan felhasználás esetén
a Szervezők jogosultak használati díjat kiszámlázni a Résztvevő számára.


VIII. Elállási és felmondási jog
A Felek között a konferencián való részvételre irányuló szerződés határozott idejű, mely a részvétellel
vagy a konferencia elmaradásával megszűnik.
Résztvevő jogosult ugyanakkor a konferenciát megelőzően a szerződéstől annak megkötését követő
14 napon belül indokolás nélkül elállni. Szerződés megkötési időpontnak a Szervezők a díjbekérő
kiküldésének időpontját tekinti.
Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Ha a Résztvevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a fent
jelölt postai vagy e-mail címére. A Résztvevő ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási
nyilatkozat-mintát is.
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat
az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
A Résztvevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
A Szervezők a Résztvevő részére visszajáró díjösszeget a Résztvevő elállási nyilatkozatának
hozzáférhetővé válását követő 8 napon belül visszafizetik banki átutalással. Az elállási jog
gyakorlásának tudomásul vételét Szervezők a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre
küldött levéllel veszi tudomásul.
A konferencia helyszínén történt megjelenés és regisztráció után felmondott szerződés esetén
Résztvevő nem jogosult a megfizetett ellenszolgáltatás visszatérítésére, mert a szerződés a részvétellel
teljesült.


IX. Panaszkezelés
A Résztvevő esetleges panaszát e-mailben vagy ajánlott levélben juttathatja el a Szervezők részére a
fent meghatározott elérhetőségek valamelyikén. Szervezők a hozzájuk eljuttatott panaszokat 8 napon
belül kivizsgálják, és a vizsgálat eredményéről a Résztvevőt 8 napon belül tájékoztatják.
Szervezők és Résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos
rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik.
Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is
fordulhat.


Elérhetőség:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszáma: 06 (1) 488 21 31


X. Adatvédelmi tájékoztató
A konferenciára jelentkezéssel a jelentkező hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervezők, mint
adatkezelők, a Felek között létrejött szerződés teljesítésének céljából, valamint számviteli
kötelezettségek teljesítése céljából kezeljék. Amennyiben a jelentkező nem saját személyes adatait
adja meg, mint adatközlő, kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A Szervezők, mint adatkezelők e tevékenységük során minden esetben maradéktalanul betartják az
Infotv. rendelkezéseit.


A jelen ÁSZF annak 2019. szeptember 08-i közzétételétől hatályos és visszavonásig hatályban marad.
A Szervezők jogosultak az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.